Thiết kế một mẫu đề mục trong LaTeX

Ý tưởng của bài viết này là dùng tikz để thiết kế một mẫu đề mục thật cute, nó bao gồm một hình tròn chứa chỉ số của đề mục và một hình chữ nhật chứa nội dung của đề mục, cuối cùng là một hình tròn có cùng màu fill với hình chữ nhật. Hạn chế của giải pháp này là hình tròn cuối cùng chưa được khớp hoàn toàn với hình chữ nhật, khi zoom lên sẽ thấy sơ hở ngay, nhưng nếu để bình thường thì vẫn ổn, chạy tốt trong môi trường beamer.

\newcounter{examp}
\setcounter{examp}{0}
\newcommand{\mytitle}[1]%
{%
	\stepcounter{examp}
	\begin{tikzpicture}
		\def\cola{pink!50!purple}
		\node[fill=\cola,anchor=west,minimum height=8mm,text=white] (A) at (0,0) {\hspace*{5mm}#1\hspace*{5mm}};
		\node[right=-4mm of A,circle,fill=\cola,minimum size=8mm] {};
		\node[fill=white,line width=2pt,circle,draw=\cola,minimum size=1cm] at (0,0) {\theexamp};
	\end{tikzpicture}
}

Dưới đây là minh họa sản phẩm chạy trong beamer:

Nếu muốn thay đổi chỉ số của đề mục, ta chèn vào trước đề mục lệnh \setcounter{examp}, ví dụ như sau:

\setcounter{examp}{2}
\mytitle{Quy trình thao tác phân tích - tổng hợp}

 

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: