• Vì sao lại thế – Kỳ 2: Trọng tâm của tam giác

    Trọng tâm là một trong những điểm quan trọng bậc nhất đối với một tam giác. Hình học 10 thì nói rằng $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{0}$. Vì sao lại thế?

    Ta biết rằng nếu $M$ là trung điểm của $BC$ thì $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GM}$. Do …