• Người tối cổ

    Trong khi người ta dùng \heva{} cho hệ ngoặc nhọn, và \hoac{} cho hệ ngoặc vuông thì tôi vẫn dùng \ begin{cases}\end{cases} và \left[\ begin{array}{l}\end{array}\right. nguyên thủy.

    Tối cổ quá mà!…

  • Cài đặt server ảo cho web PHP

    Một số thầy cô gặp khó khăn trong việc cài đặt máy chủ ảo để chạy web PHP, đặc biệt là các thầy cô muốn làm blog WordPress. Hôm nay, nhân tiện cài lại máy, tôi chụp lại và chia …