Tạo góc bo tròn cho EditText và Button trong Android

Trong CSS3, ta dễ dàng tạo góc bo tròn cho đối tượng bằng cách thêm vài dòng lệnh đơn giản, ví dụ:

input[type=text], input[type=password], input[type=file], select, textarea {
	margin-bottom: 5px;
	padding: 5px;
	border: 1px solid #ccc;

    	-moz-border-radius: 2px;
    -webkit-border-radius: 2px;
		border-radius: 2px;
}

Nhưng trong Android thì khác hoàn toàn, muốn đẹp như trên web thì phải thao tác rất nhiều. Dưới đây là một cách để tạo góc bo tròn cho hai đối tượng là EditText và Button.

Bước 1. Trong thư mục drawable, lần lượt tạo 2 tệp xml

botron_edittext.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">
  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:background="#018cc5"
    android:layout_above="@+id/tvRegister">
    <ImageView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center"
      android:src="@drawable/logo"/>
    <LinearLayout
      android:layout_marginTop="20dp"
      android:layout_marginLeft="30dp"
      android:layout_marginRight="30dp"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:orientation="vertical">
      <EditText
        android:id="@+id/edtUsername"
        android:layout_marginBottom="10dp"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="45dp"
        android:background="@drawable/botron_edittext"
        android:textColor="#000000"
        android:hint="Tên đăng nhập"
        android:singleLine="true"
        android:padding="5dp"/>
      <EditText
        android:id="@+id/edtPassword"
        android:layout_marginBottom="10dp"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="45dp"
        android:background="@drawable/botron_edittext"
        android:textColor="#000000"
        android:hint="Mật khẩu"
        android:inputType="textPassword"
        android:singleLine="true"
        android:padding="5dp"/>
      <Button
        android:id="@+id/btnLogin"
        android:layout_marginBottom="10dp"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Đăng nhập"
        android:textAllCaps="false"
        android:textSize="20sp"
        android:textColor="#ffffff"
        android:background="@drawable/botron_button"
        android:padding="4dp"/>
      <TextView
        android:id="@+id/tvForgetPassword"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:text="Quên mật khẩu?"
        android:textColor="#ffffff"
        android:textSize="15sp"/>
    </LinearLayout>
  </LinearLayout>

  <TextView
    android:id="@+id/tvRegister"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:background="#0377A6"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="40dp"
    android:gravity="center"
    android:text="Đăng ký tài khoản"
    android:textSize="15sp"
    android:textStyle="bold"
    android:textColor="#ffffff"/>
</RelativeLayout>
botron_button.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:shape="rectangle">

  <!-- Set màu nền-->
  <solid
    android:color="@color/colorPrimaryDark" >
  </solid>

  <!-- đặt thuộc tính màu và độ rộng của đường viền -->
  <stroke
    android:width="1dp"
    android:color="@color/colorPrimaryDark" >
  </stroke>

  <!-- các thuộc tính căn chỉnh-->
  <padding
    android:left="5dp"
    android:top="5dp"
    android:right="5dp"
    android:bottom="5dp" >
  </padding>

  <!-- và đây là bán kính đường tròn ở 4 góc -->
  <corners
    android:radius="2dp" >
  </corners>

</shape>

Bước 2. Đặt thuộc tính background cho đối tượng

<EditText
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/botron_edittext"
        android:padding="5dp"/>
      <Button
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Đăng nhập"
        android:background="@drawable/botron_button"
        android:padding="4dp"/>

Chúc các bạn thành công!

Bình luận

Chia sẻ