Người tối cổ

Trong khi người ta dùng \heva{} cho hệ ngoặc nhọn, và \hoac{} cho hệ ngoặc vuông thì tôi vẫn dùng \ begin{cases}\end{cases} và \left[\ begin{array}{l}\end{array}\right. nguyên thủy.

Tối cổ quá mà!

Bình luận

Chia sẻ