Dấu hiệu chia hết

  • Số chia hết cho 2: là số có chữ số tận cùng chia hết cho 2 (0, 2, 4, 6, 8)
  • Số chia hết cho 3: là số có tổng các chữ số chia hết cho 3
  • Số chia hết cho 4: là số có tận cùng là 00 hoặc 2 chữ số tận cùng hợp thành số chia hết cho 4
  • Số chia hết cho 5: là số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5
  • Số chia hết cho 6: là số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3
  • Số chia hết cho 8: là số có tận cùng là 000 hoặc 3 chữ số tận cùng hợp thành số chia hết cho 8
  • Số chia hết cho 9: là số có tổng các chữ số chia hết cho 9

Ví dụ:

Số 24 có chữ số tận cùng là 4 nên chia hết cho 2, lại có tổng các chữ số 2 + 4 = 6 nên chia hết cho 3. Số 24 vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3 nên chia hết cho 6.

Số 156 chia hết cho 4 vì 2 chữ số tận cùng hợp thành số 56 chia hết cho 4

 

Bài viết này chỉ mang tính ngẫu hứng, nên có chút sơ sài, qua loa. Bạn nào có hứng thú thì tìm hiểu thêm phần lý thuyết thặng dư trong Số luận. Chúc vui vẻ!

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: