Bảng mã LaTeX để nhập công thức Toán - Phần 1

STT Ký hiệu Mã LaTeX STT Ký hiệu Mã LaTeX
1 \alpha \alpha 31 \varnothing \varnothing
2 \beta \beta 32 \bot \bot
3 \gamma \Gamma \gamma \Gamma 33 \angle \measuredangle \angle \measuredangle
4 \delta \Delta \delta \Delta 34 \exists \nexists \exists \nexists
5 \varepsilon \epsilon \varepsilon \epsilon 35 \forall \nabla \forall \nabla
6 \zeta \zeta 36 \infty \infty
7 \eta \eta 37 \neg \neg
8 \theta \vartheta \Theta \theta \vartheta \Theta 38 \bigstar \clubsuit \spadesuit \bigstar \clubsuit \spadesuit
9 \iota \iota 39 \surd \surd
10 \kappa \varkappa \kappa \varkappa 40 \blacksquare \square \blacksquare \square
11 \lambda \Lambda \lambda \Lambda 41 \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangle \blacktriangledown
12 \mu \mu 42 \times \times
13 \nu \nu
14 \xi \Xi \xi \Xi 43 \pm \mp \pm \mp
15 \pi \varpi \Pi \pi \varpi \Pi 44 \cap \cup \setminus \cap \cup \setminus
16 \sigma \varsigma \Sigma \sigma \varsigma \Sigma 45 \wedge \barwedge \wedge \barwedge
46 \vee \veebar \vee \veebar
17 \tau \tau
18 \upsilon \upsilon 47 \approx \equiv \approx \equiv
19 \phi \varphi \Phi \phi \varphi \Phi
48 \geq \leq \geq \leq
20 \chi \chi 49 \neq \neq
21 \psi \Psi \psi \Psi 50 \curvearrowleft \curvearrowright \curvearrowleft \curvearrowright
22 \omega \Omega \omega \Omega 51 \leftarrow \rightarrow \leftarrow \rightarrow
23 \int \int 52 \Leftarrow \Rightarrow \Leftarrow \Rightarrow
24 \iint \iint 53 \leftrightarrow \Leftrightarrow \leftrightarrow \Leftrightarrow
25 \oint \oint 54 \leftrightarrows \leftrightharpoons \leftrightarrows \leftrightharpoons
26 \bigcap \bigcup \bigcap \bigcup 55 \mapsto \rightarrowtail \mapsto \rightarrowtail
27 \prod \prod 56 \downarrow \uparrow \downarrow \uparrow
28 \coprod \coprod 57 \in \ni \in \ni
29 \sum \sum 58 \notin \notin
30 \bigodot \bigodot 59 \subset \supset \subset \supset

Bình luận