Ấy ơi

Ấy đã có ấy
Ấy về với ấy
Ấy vui biết mấy
Ấy ơi là ấy

Bình luận

Chia sẻ