Loại bỏ dấu tiếng Việt trong Java

Trong nhiều trường hợp, ta cần chuyển đổi một chuỗi có dấu tiếng Việt thành một chuỗi tương ứng không dấu. Dưới đây là cách làm.

Tạo class VNCharacterUtils.java

public class VNCharacterUtils {

  private static final char[] SOURCE_CHARACTERS = {'À', 'Á', 'Â', 'Ã', 'È', 'É',
      'Ê', 'Ì', 'Í', 'Ò', 'Ó', 'Ô', 'Õ', 'Ù', 'Ú', 'Ý', 'à', 'á', 'â',
      'ã', 'è', 'é', 'ê', 'ì', 'í', 'ò', 'ó', 'ô', 'õ', 'ù', 'ú', 'ý',
      'Ă', 'ă', 'Đ', 'đ', 'Ĩ', 'ĩ', 'Ũ', 'ũ', 'Ơ', 'ơ', 'Ư', 'ư', 'Ạ',
      'ạ', 'Ả', 'ả', 'Ấ', 'ấ', 'Ầ', 'ầ', 'Ẩ', 'ẩ', 'Ẫ', 'ẫ', 'Ậ', 'ậ',
      'Ắ', 'ắ', 'Ằ', 'ằ', 'Ẳ', 'ẳ', 'Ẵ', 'ẵ', 'Ặ', 'ặ', 'Ẹ', 'ẹ', 'Ẻ',
      'ẻ', 'Ẽ', 'ẽ', 'Ế', 'ế', 'Ề', 'ề', 'Ể', 'ể', 'Ễ', 'ễ', 'Ệ', 'ệ',
      'Ỉ', 'ỉ', 'Ị', 'ị', 'Ọ', 'ọ', 'Ỏ', 'ỏ', 'Ố', 'ố', 'Ồ', 'ồ', 'Ổ',
      'ổ', 'Ỗ', 'ỗ', 'Ộ', 'ộ', 'Ớ', 'ớ', 'Ờ', 'ờ', 'Ở', 'ở', 'Ỡ', 'ỡ',
      'Ợ', 'ợ', 'Ụ', 'ụ', 'Ủ', 'ủ', 'Ứ', 'ứ', 'Ừ', 'ừ', 'Ử', 'ử', 'Ữ',
      'ữ', 'Ự', 'ự',};

  private static final char[] DESTINATION_CHARACTERS = {'A', 'A', 'A', 'A', 'E',
      'E', 'E', 'I', 'I', 'O', 'O', 'O', 'O', 'U', 'U', 'Y', 'a', 'a',
      'a', 'a', 'e', 'e', 'e', 'i', 'i', 'o', 'o', 'o', 'o', 'u', 'u',
      'y', 'A', 'a', 'D', 'd', 'I', 'i', 'U', 'u', 'O', 'o', 'U', 'u',
      'A', 'a', 'A', 'a', 'A', 'a', 'A', 'a', 'A', 'a', 'A', 'a', 'A',
      'a', 'A', 'a', 'A', 'a', 'A', 'a', 'A', 'a', 'A', 'a', 'E', 'e',
      'E', 'e', 'E', 'e', 'E', 'e', 'E', 'e', 'E', 'e', 'E', 'e', 'E',
      'e', 'I', 'i', 'I', 'i', 'O', 'o', 'O', 'o', 'O', 'o', 'O', 'o',
      'O', 'o', 'O', 'o', 'O', 'o', 'O', 'o', 'O', 'o', 'O', 'o', 'O',
      'o', 'O', 'o', 'U', 'u', 'U', 'u', 'U', 'u', 'U', 'u', 'U', 'u',
      'U', 'u', 'U', 'u',};

  public static char removeAccent(char ch) {
    int index = Arrays.binarySearch(SOURCE_CHARACTERS, ch);
    if (index >= 0) {
      ch = DESTINATION_CHARACTERS[index];
    }
    return ch;
  }

  public static String removeAccent(String str) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder(str);
    for (int i = 0; i < sb.length(); i++) {
      sb.setCharAt(i, removeAccent(sb.charAt(i)));
    }
    return sb.toString();
  }
}

Sau đó, chỉ việc nhập lệnh chuyển cho biến String nào tùy thích thôi.

String q = VNCharacterUtils.removeAccent(newText);

Chúc các bạn thành công!

Bình luận

Chia sẻ