• Vì sao lại thế - Kỳ 2: Trọng tâm của tam giác

    Trọng tâm là một trong những điểm quan trọng bậc nhất đối với một tam giác. Hình học 10 thì nói rằng \overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{0}. Vì sao lại thế?

    Ta biết rằng nếu M là trung điểm của BC thì \overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GM}