[Tikz] Chúc mừng năm mới

Góp nhặt từ code của thầy Trần Lê Nam và thầy Le Huy Tien, vì quá đẹp và thú vị, tôi xin mạn phép chia sẻ lại cho quý vị nào có chung niềm đam mê.

\documentclass[tikz,border=0pt]{standalone}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{shapes.geometric,backgrounds,calc}
\tikzset{
	background rectangle/.style={
		draw=magenta,
		fill=yellow!65,
		line width=2pt
	}
}
\begin{document}
\def\r{2}
\begin{tikzpicture}[n/.style={diamond,fill=yellow!70,draw=teal,minimum size=3.5cm,double}, m/.style={scale=2.5,magenta,font=\itshape}]
	\path (90:\r) node[n]{} node[m]{Chúc}
		  (180:\r) node[n]{} node[m]{Mừng}
		  (0:\r) node[n]{} node[m]{Năm}
		  (-90:\r) node[n]{} node[m]{Mới};
	\path[xshift=8cm]
		  (90:\r) node[n]{} node[m]{An}
		  (180:\r) node[n]{} node[m]{Lành}
		  (0:\r) node[n]{} node[m]{May}
		  (-90:\r) node[n]{} node[m]{Mắn};
	\draw[brown,line width=3mm]
		  ([shift={(-.5,.5)}]current bounding box.north west)
		  rectangle
		  ([shift={(.5,-.5)}]current bounding box.south east);
\end{tikzpicture}
\end{document}

Chúc các bạn vui, An Lành May Mắn!

Bình luận

Chia sẻ