Tiền

Thà rằng không có thì thôi
Có tiền trong túi bồi hồi, đắn đo
Không tiền thì ráng mà lo
Có tiền trong túi, sợ ho ra tiền

Thẻ:

Leave A Comment?