Tiền

Thà rằng không có thì thôi
Có tiền trong túi bồi hồi, đắn đo
Không tiền thì ráng mà lo
Có tiền trong túi, sợ ho ra tiền

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: