[LaTeX] Bảng giá trị lượng giác thông dụng

Đầu năm khai code với bảng giá trị lượng giác thông dụng, tặng các bạn nhân dịp xuân mới.

Bảng này dùng tabular, trước tiên ta khai báo columntype để canh giữa nội dung trong các ô.

\newcolumntype{C}[1]{>{\centering\arraybackslash}p{#1}}

Sau đây là code của nguyên cái bảng:

\renewcommand\arraystretch{2.1}
		\begin{tabular}{|*{10}{C{.4in}|}}
			\hline
			
			& \multicolumn{1}{c|}{\bfseries $0^\circ$} & \multicolumn{1}{c|}{\bfseries $30^\circ$} & \multicolumn{1}{c|}{\bfseries $45^\circ$} & \multicolumn{1}{c|}{\bfseries $60^\circ$} & \multicolumn{1}{c|}{\bfseries $90^\circ$} & \multicolumn{1}{c|}{\bfseries $120^\circ$} & \multicolumn{1}{c|}{\bfseries $135^\circ$} & \multicolumn{1}{c|}{\bfseries $150^\circ$} & \multicolumn{1}{c|}{\bfseries $180^\circ$} \\
			\cline{2-10}
			& $0$ & $\dfrac{\pi}{6}$ & $\dfrac{\pi}{4}$ & $\dfrac{\pi}{3}$ & $\dfrac{\pi}{2}$ & $\dfrac{2\pi}{3}$ & $\dfrac{3\pi}{4}$ & $\dfrac{5\pi}{6}$ & $2\pi$ \\
			\hline
			$\sin\alpha$ & 0 & $\dfrac{1}{2}$ & $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ & $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$& $1$ & $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$& $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ &$\dfrac{1}{2}$ & $0$\\
			\hline
			$\cos\alpha$ & 1& $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ & $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ & $\dfrac{1}{2}$ &$0$ & $-\dfrac{1}{2}$ & $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ &$-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ & $-1$ \\
			\hline
			$\tan\alpha$ & 0 & $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ & $1$ & $\sqrt{3}$& $||$ & $-\sqrt{3}$ & $-1$ & $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ & $0$ \\
			\hline
			$\cot\alpha$ & $||$ & $\sqrt{3}$ & $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ & $1$ & $0$ & $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ & $-\sqrt{3}$ & $-1$ &$||$\\
			\hline
		\end{tabular}

Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ.

Bình luận

Chia sẻ