• [LaTeX] Bảng giá trị lượng giác thông dụng

    Đầu năm khai code với bảng giá trị lượng giác thông dụng, tặng các bạn nhân dịp xuân mới.

    Bảng này dùng tabular, trước tiên ta khai báo columntype để canh giữa nội dung trong các ô.

    \newcolumntype{C}[1]{>{\centering\arraybackslash}p{#1}}

    Sau đây …