Họp tổ

Mỗi khi họp tổ mới xong
Mặt chao, mài ủ, cõi lòng bất an
Nghỉ ngơi, cơm nước chẳng màn
Gánh thêm nặng gánh, trăm ngàn nỗi lo

Một lo tổ trưởng đắn đo
Ai là “chiến sĩ”, ai cho ra ngoài
Hai lo buổi họp kéo dài
Kế hoạch tháng trước, tháng này búa xua
Ba lo bị cắt thi đua
Cả năm giảng dạy, còn thua văn phòng
Bốn lo đợt kiểm mới xong
Hồ sơ sổ sách… chắc không thoát mình
Năm lo kế hoạch linh tinh
Làm tùm lum thứ, bắt mình nhọc thây

Cấp trên ý tưởng có đầy
Vạch bao kế hoạch, bắt cô thầy xông pha
Bao giờ cho đến tháng ba
Giáo viên chết hết, cho mấy cha… tự làm

Bình luận

Chia sẻ