Bảng mã LaTeX để nhập công thức Toán – Phần 1

STT Ký hiệu Mã LaTeX STT Ký hiệu Mã LaTeX
1 $\alpha$ \alpha 31 $\varnothing$ \varnothing
2 $\beta$ \beta 32 $\bot$ \bot
3 $\gamma$ $\Gamma$ \gamma \Gamma 33 $\angle$ $\measuredangle$ \angle \measuredangle
4 $\delta$ $\Delta$ \delta \Delta 34 $\exists$ $\nexists$ \exists \nexists
5 $\varepsilon$ $\epsilon$ \varepsilon \epsilon 35 $\forall$ $\nabla$ \forall \nabla
6 $\zeta$ \zeta 36 $\infty$ \infty
7 $\eta$ \eta 37 $\neg$ \neg
8 $\theta$ $\vartheta$ $\Theta$ \theta \vartheta \Theta 38 $\bigstar$ $\clubsuit$ $\spadesuit$ \bigstar \clubsuit \spadesuit
9 $\iota$ \iota 39 $\surd$ \surd
10 $\kappa$ $\varkappa$ \kappa \varkappa 40 $\blacksquare$ $\square$ \blacksquare \square
11 $\lambda$ $\Lambda$ \lambda \Lambda 41 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ \blacktriangle \blacktriangledown
12 $\mu$ \mu 42 $\times$ \times
13 $\nu$ \nu
14 $\xi$ $\Xi$ \xi \Xi 43 $\pm$ $\mp$ \pm \mp
15 $\pi$ $\varpi$ $\Pi$ \pi \varpi \Pi 44 $\cap$ $\cup$ $\setminus$ \cap \cup \setminus
16 $\sigma$ $\varsigma$ $\Sigma$ \sigma \varsigma \Sigma 45 $\wedge$ $\barwedge$ \wedge \barwedge
46 $\vee$ $\veebar$ \vee \veebar
17 $\tau$ \tau
18 $\upsilon$ \upsilon 47 $\approx$ $\equiv$ \approx \equiv
19 $\phi$ $\varphi$ $\Phi$ \phi \varphi \Phi
48 $\geq$ $\leq$ \geq \leq
20 $\chi$ \chi 49 $\neq$ \neq
21 $\psi$ $\Psi$ \psi \Psi 50 $\curvearrowleft$ $\curvearrowright$ \curvearrowleft \curvearrowright
22 $\omega$ $\Omega$ \omega \Omega 51 $\leftarrow$ $\rightarrow$ \leftarrow \rightarrow
23 $\int$ \int 52 $\Leftarrow$ $\Rightarrow$ \Leftarrow \Rightarrow
24 $\iint$ \iint 53 $\leftrightarrow$ $\Leftrightarrow$ \leftrightarrow \Leftrightarrow
25 $\oint$ \oint 54 $\leftrightarrows$ $\leftrightharpoons$ \leftrightarrows \leftrightharpoons
26 $\bigcap$ $\bigcup$ \bigcap \bigcup 55 $\mapsto$ $\rightarrowtail$ \mapsto \rightarrowtail
27 $\prod$ \prod 56 $\downarrow$ $\uparrow$ \downarrow \uparrow
28 $\coprod$ \coprod 57 $\in$ $\ni$ \in \ni
29 $\sum$ \sum 58 $\notin$ \notin
30 $\bigodot$ \bigodot 59 $\subset$ $\supset$ \subset \supset

 

Bình luận

Chia sẻ