Lưu session trong Android

Khác với PHP và ASP, trong Android không lưu session được. Trước mắt, tôi dùng SharedPreferences để lưu lại session. Tạm thời thấy ổn, nhưng vẫn cần thời gian để kiểm chứng.

Tạo session

SharedPreferences sharedPreferences = getSharedPreferences("UserInfo", Context.MODE_PRIVATE);
SharedPreferences.Editor editor = sharedPreferences.edit();
    editor.putString(MY_NAME,"");
    editor.putInt(AGE,"");
    editor.putBoolean(IS_SINGLE,false);
    editor.putLong(WEIGHT,"");
    editor.comit();
Đọc session
SharedPreferences sharedPreferences = getSharedPreferences("UserInfo", Context.MODE_PRIVATE);
String name = sharedPreferences.getString(MY_NAME,"");
    int age = sharedPreferences.getInt(AGE,"");
    boolean isSingle = sharedPreferences.getBoolean(IS_SINGLE,false);
    long weight = sharedPreferences.getLong(WEIGHT,"");
Xóa session
SharedPreferences sharedPreferences = getSharedPreferences("UserInfo", Context.MODE_PRIVATE);
SharedPreferences.Editor editor = sharedPreferences.edit();
    editor.remove(MY_NAME);
    editor.apply();

Dòng lệnh trên sẽ xóa session “MY_NAME”, còn muốn xóa hết thì ta dùng

editor.clear();

Chúc các bạn thành công!

Bình luận

Chia sẻ