• Thiết kế Toggle list tương tự Notion

    Với toggle list, bạn có thể cho phép hiển thị hoặc ẩn các thành phần con chứa trong nó, phù hợp đối với phần mở rộng, giải thích, bổ sung cho nội dung. Đây là một trong những tính năng …