Đàn thắt nơ

Cây đàn mà thắt thêm nơ
Một năm bụi bám, ôi dơ quá trời
Trải bao sóng gió trong đời
Dây chùng, cung lỡ, hết lời thiết tha…

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: