Vô đề

Càng lúc công việc càng nhiều, chóng xấp cả mặt. Ấy vậy mà lại thấy thoải mái hơn. Không ưu tư, phiền nảo. Giống như đổ đầy lu nước bằng nước sông lắm bùn, sau đó lại dùng phèn khuấy điên cuồng, kết quả là 99% bùn-cặn đều chìm xuống đáy. Hết một ngày bôn ba, lúc xuôi tay ngủ cũng thanh thản hơn.

Leave A Comment?