Thử vẽ hình con dơi bằng một câu lệnh Tikz

Bằng cách liên tục vẽ các cung tròn với bán kính 1, 2 hoặc 3, ta được một con dơi màu đỏ tươi thế này.

\begin{tikzpicture}[>=stealth,line join=round, line cap=round, scale=1]
	\draw[fill=magenta] (3,0) arc(-90:-270:3) arc(90:360:1) -- (4,6) arc(180:360:1) -- (6,5) arc(-180:90:1) arc(90:-90:3) arc(-90:90:1) arc(90:180:2) arc(0:90:2) arc(90:270:1);
\end{tikzpicture}

 

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: