Bảng mã LaTeX để nhập công thức Toán - Phần 2

STT Ví dụ Mã LaTeX
1 \ddot{x} \ddot{x}
2 \tilde{AB} \tilde{AB}
3 \bar{AB} \bar{AB}
4 \vec{AB} \vec{AB}
5 \widehat{ABC} \widehat{ABC}
6 x^{2016} x^{2016}
7 H_2CO_3 H_2CO_3
8 \sqrt{5} \sqrt{5}
9 \sqrt[7]{5} \sqrt[7]{5}
10 \dfrac{12}{34} \dfrac{12}{34}
11 \sin
\cos
\tan
\cot
\lim
\log
\ln
\min
\max
\inf
\sup
\sin
\cos
\tan
\cot
\lim
\log
\ln
\min
\max
\inf
\sup
12 \sin^2x-3\cos x \sin^2x-3\cos x
13 \sin\left(x-\dfrac{2\pi}{3}\right) \sin\left(x-\dfrac{2\pi}{3}\right)
14 f(x)=\begin{cases}2x-1&\text{khi }x>0\\ x^2+1&\text{khi }x\leq0\end{cases} f(x)=\ begin{cases}2x-1&\text{khi }x>0\\ x^2+1&\text{khi }x\leq0\end{cases}
15 2x^2-5x+3=0\Leftrightarrow\left[\begin{split}x=1\\ x=\dfrac{3}{2}\end{split}\right. 2x^2-5x+3=0\Leftrightarrow\left[\ begin{split}
x=1\\ x=\dfrac{3}{2}\end{split}\right.
16 \begin{pmatrix}\alpha& \beta\\ \gamma& \delta\end{pmatrix} \ begin{pmatrix}\alpha& \beta\\ \gamma& \delta\end{pmatrix}
17 \dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+...}}} \dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+...}}}
18 \sum\limits_{k=1}^nC_n^k \sum\limits_{k=1}^nC_n^k
19 \sum\limits_{\substack{0\leq i\leq m\\ 0\leq j\leq n}} P(i,j) \sum\limits_{\substack{0\leq i\leq m\\ 0\leq j\leq n}} P(i,j)
20 \lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+5x-2}}{2x-3} \lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\dfrac{
\sqrt{x^2+5x-2}}{2x-3}
21 \int_0^3f(x)dx \int_0^3f(x)dx
22 \overset{t^o}{\longrightarrow}
\overset{t^o}{\rightleftharpoons}
\underset{?}{\underbrace{\sqrt{3}-\sqrt{2}}}
\overset{t^o}{\longrightarrow} \overset{t^o}{\rightleftharpoons} \underset{?}{\underbrace{\sqrt{3}-\sqrt{2}}}

Bình luận