Bảng mã LaTeX để nhập công thức Toán – Phần 2

STT Ví dụ Mã LaTeX
1 $\ddot{x}$ \ddot{x}
2 $\tilde{AB}$ \tilde{AB}
3 $\overline{AB}$ \overline{AB}
4 $\overrightarrow{AB}$ \overrightarrow{AB}
5 $\widehat{ABC}$ \widehat{ABC}
6 $x^{2016}$ x^{2016}
7 $H_2CO_3$ H_2CO_3
8 $\sqrt{5}$ \sqrt{5}
9 $\sqrt[7]{5}$ \sqrt[7]{5}
10 $\dfrac{12}{34}$ \dfrac{12}{34}
11 $\sin$
$\cos$
$\tan$
$\cot$
$\lim$
$\log$
$\ln$
$\min$
$\max$
$\inf$
$\sup$
\sin
\cos
\tan
\cot
\lim
\log
\ln
\min
\max
\inf
\sup
12 $\sin^2x-3\cos x$ \sin^2x-3\cos x
13 $\sin\left(x-\dfrac{2\pi}{3}\right)$ \sin\left(x-\dfrac{2\pi}{3}\right)
14 $f(x)=\begin{cases}2x-1&\text{khi }x>0\\ x^2+1&\text{khi }x\leq0\end{cases}$ f(x)=\ begin{cases}2x-1&\text{khi }x>0\\ x^2+1&\text{khi }x\leq0\end{cases}
15 $2x^2-5x+3=0\Leftrightarrow\left[\begin{split}x=1\\ x=\dfrac{3}{2}\end{split}\right.$ 2x^2-5x+3=0\Leftrightarrow\left[\ begin{split}
x=1\\ x=\dfrac{3}{2}\end{split}\right.
16 $\begin{pmatrix}\alpha& \beta\\ \gamma& \delta\end{pmatrix}$ \ begin{pmatrix}\alpha& \beta\\ \gamma& \delta\end{pmatrix}
17 $\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+…}}}$ \dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+…}}}
18 $\sum\limits_{k=1}^nC_n^k$ \sum\limits_{k=1}^nC_n^k
19 $\sum\limits_{\substack{0\leq i\leq m\\ 0\leq j\leq n}} P(i,j)$ \sum\limits_{\substack{0\leq i\leq m\\ 0\leq j\leq n}} P(i,j)
20 $\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+5x-2}}{2x-3}$ \lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\dfrac{
\sqrt{x^2+5x-2}}{2x-3}
21 $\displaystyle\int_0^{13}f(x)\mathrm{d}x$ \displaystyle\int_0^{13}f(x)\mathrm{d}x
22 $\overset{t^o}{\longrightarrow}$
$\overset{t^o}{\rightleftharpoons}$
$\underset{?}{\underbrace{\sqrt{3}-\sqrt{2}}}$
\overset{t^o}{\longrightarrow} \overset{t^o}{\rightleftharpoons} \underset{?}{\underbrace{\sqrt{3}-\sqrt{2}}}

Bình luận

Chia sẻ